Obowiązek informacyjny RODO

Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są we wskazanej polityce.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest Krzysztof Mazurkiewicz, prowadzący działalność o nadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP: 6191930373

Jak można skontaktować się z administratorem danych?

Możesz się zemną skontaktować w jeden z poniższych sposobów:

Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła?

Dane pozyskiwane są z następujących źródeł:

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

W serwisie przetwarzane są dane osobowe zwykłe, podane dobrowolnie przez osoby, których dotyczą (Np. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres IP, itp.). Szczegółowy zakres przetwarzanych danych dostępny jest w Polityce Prywatności

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Realizacji usług elektronicznych
 • Komunikacji Administratora z Klientami w sprawach związanych z realizacją usług oraz ochrony danych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) art. 6 ust. 1 lit. a osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów art. 6 ust. 1 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

Jakie masz prawa?

 • dostępu do Twoich danych,
 • ich poprawiania,
 • żądania ich usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przenoszenia Twoich danych.

Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzam Twoje dane niezgodnie z wymogami ?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl

Po co mi Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzam?

 1. wykonania zawartej umowy - świadczenia zamówionych przez Ciebie usług lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
 2. marketingowym polegającym na promowaniu moich usług, a na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na Tój adres e-mail lub numer telefonu

Czy musisz podawać mi swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz jednak mógł korzystać z moich usług.

Komu przekażę Twoje dane?

 1. Dostawcom narzędzi do: analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów oraz smsów, obsługi zgłoszeń i systemu wsparcia technicznego.
 2. Rejestrom oraz Partnerom Rejestrów,
 3. Jednostkom Certyfikującym na potrzeby certyfikatów SSL.
 4. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) portalu i danych osobowych dla nas oraz zajmującym się obsługą i wsparciem technicznym.
 5. Operatorom rozliczeniowym i księgowym.

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

Co do zasady, wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia usługi w ramach prowadzonego serwisu przez Administratora. W wyjątkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, okres ten może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez osobę, której dane dotyczą.

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.